Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de Eurovergunning. Hierbij gelden de volgende
voorschriften.

BTW
Het standaard BTW-tarief bedraagt 23 procent. De in Polen betaalde BTW op uitgaven gedaan in verband met grensoverschrijdend goederenvervoer kan worden teruggevraagd. Verzoeken om restitutie dienen binnen negen maanden na afloop van een kalenderjaar (uiterlijk 30 september) digitaal te zijn ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe BTW regels in de EU.

Maten en gewichten
Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie Toegestane
maximummaten en -gewichten.

Tarieven en contractuele voorwaarden
Tarieven kunnen vrij worden overeengekomen. Voor het cabotagevervoer kan gebruik gemaakt worden van de CMR-vrachtbrief.

Tijdelijk verblijf
In Polen zijn 3 cabotageritten zijn toegestaan in vervolg op een internationale rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Polen werd gelost. Eén cabotagerit binnen 3 dagen is toegestaan wanneer een voertuig leeg het land binnenreed in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU-lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.